top of page
Shotokan

Shotokan

Caligrafía de

Shihan Osamu Ozawa

Karate tradicional orientado a la familia

Atascadero Shotokan Karate
Reproducir video
Karate Do

Karate Do

Caligrafía de

Shihan Osamu Ozawa

Grand master Gichin Funakoshi
Shihan Osamu Ozawa
Sensei James Tawatao
Patrick Headshot
Patrick Gyaku Zuki
Patrick Gedan Barai
Patrick Mae Geri
Dan Gedan Barai
Dan Jodan Shuto
Dan Gedan Barai / Uchi Uke
Nick Shuto Uke
Nick Yoko Geri
NIck Age Uke / Gedan Uke
Patrick Dan Yoko Geri Gedan Barai
Luna Shuto Uke
Oscar Gedan Barai
Rose Gyaku Zuki
Elias Shuto Uke
Sensei James Ozawa Cup 2016
bottom of page